Privacy policy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw recht op privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via dpo@storytellingfirst.com.

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u deze zelf communiceert op uitdrukkelijk vrijwillige basis, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website. Bij het verstrekken van deze persoonsgegevens wordt u gevraagd toestemming te verlenen voor het verzamelen en het verwerken van de persoonsgegevens voor beheer en analyse van de website, direct marketing en om u op de hoogte te houden via nieuwsbrief of uitnodiging.

Storytelling first kan vragen om persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u een verzoek indient bijvoorbeeld om informatie te ontvangen, om te worden uitgenodigd voor onze evenementen of indien u andere vragen of verzoeken indient. Deze informatie kan contactgegevens (bijv. naam, e-mail, telefoon…) en informatie met betrekking tot uw verzoek omvatten. In dergelijke gevallen zal Storytelling first uw informatie uitsluitend verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking en beantwoording van uw vraag of verzoek. Storytelling first kan ook uw toestemming vragen om deze informatie te verwerken voor andere doeleinden die zij dan uitdrukkelijk zal communiceren.

Hebt u ingestemd voor het ontvangen van nieuwsbrief of uitnodiging, dan machtigt u Storytelling first om uw reacties op onze communicaties op te volgen.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring,
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is,
 • Geen persoonsgegevens door te geven aan de andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn,
 • Op de hoogte te zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Storytelling first is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via onderstaande contactgegevens:

Storytelling first CV
Aalbeeksestraat 44
8510 Rollegem
dpo@storytellingfirst.com

Verstrekking aan derden

Storytelling first kan uw persoonsgegevens meedelen aan haar distributeurs en aan dienstverleners van Storytelling first, waarbij een eventuele verwerking gebeurt onder de controle van Marcassou in het kader van de hierboven uiteengezette doelen. Deze derden zullen te alle tijde verbonden zijn aan dezelfde privacy-verplichtingen.

We kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden om onze diensten te verlenen, te reageren op of te voldoen aan uw verzoeken, en/of met uw toestemming, inclusief met:

 • Dienstverleners zoals het domeinnaamregister of het datacentrum waar we de databases en websites van onze klanten hosten.
 • Derde partijen om u een dienst te leveren die u hebt aangevraagd als onderdeel van een partnerschap of project dat u ons hebt gevraagd te ontwikkelen.
 • Het publiek, als u zich abonneert op een openbaar deel van de diensten, zoals reacties op onze website, posts op sociale media of andere voor het publiek zichtbare functies.
 • Derde partijen met wie u ervoor kiest om ons informatie te laten delen, bijvoorbeeld andere applicaties of websites die integreren met de diensten die wij leveren.
 • Derde partijen waarmee wij samenwerken om u meer gepersonaliseerde inhoud en advertenties te bieden en om de effectiviteit van campagnes zoals Google te volgen.
 • Wettelijk vereist: we kunnen persoonsgegevens overdragen als we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wetshandhavingsinstanties, rechtbanken, belastingautoriteiten, enz.)
 • Bescherm onze rechten: We kunnen persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer we van mening zijn dat dit nodig is om te reageren op claims tegen ons of, om te voldoen aan juridische procedures (bijvoorbeeld dagvaardingen of bevelschriften), onze overeenkomsten en voorwaarden af te dwingen of te beheren, voor fraudepreventie, risico’s beoordeling, onderzoek en om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze klanten en hun klanten, of anderen, te beschermen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, herstructurering, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis waarbij de activiteiten of activa van Storytelling first betrokken zijn, kunnen uw persoonsgegevens tot de overgedragen activa behoren.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het bovenstaande en Storytelling first zal deze gegevens op uw verzoek niet langer verwerken.

Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe websitebezoekers deze gebruiken. Deze cookies zijn cookies van derden. Als u wilt voorkomen dat uw gegevens via Google Analytics worden gebruikt, kunt u de webpagina https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ bezoeken.

Als u meer informatie wiel over Google Analytics kan u terecht op deze webpagina: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Bewaartermijn

Storytelling first bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan welke op grond van de wet is vereist. Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen

 • Alle personen die namens Marcassou van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan,
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen,
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten,
 • We testen en evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen,
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft altijd recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen. Bovenaan deze privacy policy staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy bescherming.

Wijziging privacy policy

Storytelling first kan haar privacy policy altijd wijzigen. Oudere versies van onze privacy policy zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Laatst gewijzigd 01/01/2024