Algemene voorwaarden

Bij afwezigheid van een specifieke schriftelijke overeenkomst worden alle diensten door Storytelling first CV uitgevoerd volgens de hierna vermelde algemene voorwaarden. De opdrachtgever wordt geacht deze algemene voorwaarden ontvangen en zonder voorbehoud aanvaard te hebben op het ogenblik dat hij een offerte van Storytelling first CV ontvangt of, bij gebreke aan een offerte, op het moment dat hij een opdracht bij Storytelling first CV plaatst.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van de opdrachtgever (die niet tegenstelbaar zijn aan Storytelling first CV), tenzij en voor zoverre voorafgaandelijk schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt de persoon of vennootschap verstaan die de opdracht bij Storytelling first CV plaatst.

 

Offertes en bestellingen

Ingeval een offerte opgemaakt werd op basis van informatie die door de opdrachtgever werd verstrekt, mag Storytelling first CV uitgaan van de juistheid en de volledigheid van deze informatie. Als naderhand blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is, kan Storytelling first CV de in de offerte vermelde prijzen eenzijdig aanpassen om het te leveren overeen te doen stemmen met de correcte en volledige informatie en dit zonder dat een voorafgaande melding aan de opdrachtgever vereist is.

Alle wijzigingen aan de in de offerte beschreven goederen of diensten die Storytelling first CV tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze die zij bij opmaak van de offerte redelijkerwijs kon verwachten, vormen grond voor prijsverhoging. Storytelling first CV zal evenwel binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de te leveren goederen en/of diensten althans niet wezenlijk van het oorspronkelijk overeengekomene afwijkt. In het geval gebeurtenissen plaatsvinden die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de offerte (bijvoorbeeld onverwachte stijging van de kosten van goederen of diensten) en deze gebeurtenissen de economische basis van de offerte verstoren, zullen de partijen redelijke inspanningen leveren om tot een gewijzigde offerte te komen die de goede trouw tussen de partijen bewaart en kan worden uitgevoerd zonder onevenredig nadeel te berokkenen aan één van de partijen.

Offertes zijn geldig tot dertig dagen na de offertedatum. Alle bedragen vermeld in offertes zijn exclusief BTW, wettelijke taksen en lasten, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen.

Storytelling first CV behoudt zich het recht voor om een order te weigeren zonder dat hij hiervoor een verantwoording moet afleggen noch een vergoeding moet betalen.

Elke persoon of vennootschap die een opdracht plaatst met het verzoek deze aan een derde in rekening te brengen, is persoonlijk verbonden tot betaling ervan, zelfs indien Storytelling first CV zich met deze wijze van betaling akkoord heeft verklaard (behoudens indien de derde de opdracht mee ondertekend heeft).

De opdrachtgever is uitsluitend verantwoordelijk voor de gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren opdracht. Storytelling first CV kan tot niet meer worden verplicht dan de uitvoering van de in de aanvaarde offerte expliciet omschreven opdracht.

Alle in of naar aanleiding van een offerte door of namens Storytelling first CV verstrekte informatie blijft eigendom van Storytelling first CV en dient op verzoek van Storytelling first CV terstond aan hem te worden teruggezonden of te worden vernietigd. Deze informatie is vertrouwelijk en mag door de aanvrager van de offerte uitsluitend gebruikt worden voor het tot stand brengen van de overeenkomst met Storytelling first CV en mag slechts door die doelstelling gereproduceerd worden. Elk ander gebruik evenals het geheel of gedeeltelijk vrijgeven of doorsturen aan derden is verboden.

 

Intellectuele eigendom

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld  en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Storytelling first CV en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Storytelling first CV of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

De klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.

De gebruiksrechten van de website, geleverde producten of diensten worden pas na betaling van alle facturen overgedragen aan de klant. Storytelling first CV behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren in het portfolio van haar eigen websites.

De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Storytelling first CV de geleverde producten of diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

De broncode van een website of project blijft te allen tijde eigendom van Storytelling first CV; de broncode kan niet verkocht worden, noch gratis of tegen betaling ter beschikking gesteld worden en ze mag niet onthuld of doorgegeven worden aan derden.

De klant zal aanduidingen van Storytelling first CV of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Storytelling first CV is in geen geval aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geplaatste of aan Storytelling first CV aangeleverde teksten, foto’s, informatie, data of ander materiaal. De opdrachtgever zal Storytelling first CV verdedigen tegen en vrijwaren van alle vorderingen van derden in dit verband en de daaruit resulterende kosten en schade.

 

Kwaliteit

De opdrachtgever zal het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke materiaal tijdig en gratis aan Storytelling first CV ter beschikking stellen. Storytelling first CV is in geen geval aansprakelijk voor een door haar opgeleverd werk van mindere kwaliteit indien de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde foto’s of andere materialen onvoldoende waren dan wel de aangeleverde digitale bestanden niet voldeden aan de gevraagde specificaties.

Storytelling first CV zal de door de opdrachtgever aangeduide spellings-, taalkundige of grammaticale fouten corrigeren, maar is niet aansprakelijk voor niet-aangeduide fouten.

Storytelling first CV is in de uitvoering van een overeenkomst gehouden tot een middelenverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Bij de hosting van een website/webshop kan Storytelling first CV niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbrekingen, fouten of verlies van data die te wijten zijn aan derden.

 

Leveringstermijnen

Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn leveringstermijnen indicatief. Een levering na de vermelde leveringstermijn kan door de opdrachtgever dan ook niet worden geweigerd en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

De overeengekomen leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de werkdag van afgifte aan Storytelling first CV door de opdrachtgever van de voor de opdracht benodigde materialen. Indien Storytelling first CV een opdracht op verzoek van de opdrachtgever uitvoert binnen een termijn die korter is dan de overeengekomen gebruikelijke termijn en dit extra kosten veroorzaakt, dan zullen deze door de opdrachtgever betaald worden.

De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met een termijn gelijk aan de vertraging van de opdrachtgever in de terbeschikkingstelling van de benodigde informatie, data en andere materialen. Digitale materialen die niet voldoen aan de gevraagde specificaties kunnen tot vertraging en bijkomende kosten leiden.

 

Periodieke opdrachten

De opdrachtgever kan een door Storytelling first CV uitgevoerde opdracht van periodieke aard (d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten) slechts beëindigen bij aangetekend schrijven en mits inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is Storytelling first CV er niet toe gehouden om de bestanden, ontwerpen of andere goederen van de opdrachtgever te bewaren.

Storytelling first CV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van de in zijn bezit zijnde goederen van de opdrachtgever, behoudens in geval van opzet of zware fout van Storytelling first CV.

 

Jaarlijkse webhosting

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website en/of in de offerte.

De hostingdiensten worden door Storytelling first CV voor de klant verzorgd. De hostingdiensten worden gefactureerd overeenkomstig de noden van het project. De kost voor webhosting bedraagt minimaal € 249 excl. BTW per jaar.

Wanneer een nieuwe website of project wordt gestart, dan start het 1e jaar van de webhosting vanaf de start van de ontwikkelingsfase van het project en niet vanaf de datum waarbij de website online wordt geplaatst.

De klant kan ieder jaar zelf beslissen of hij de afgenomen diensten wenst te verlengen. Indien de klant hiertoe geen actie onderneemt zal de afname van de diensten jaarlijks gefactureerd worden. Indien een klant minstens drie maand voor het einde van vervaldag de overeenkomst niet opzegt, zal hij steeds een heel jaar de diensten verder dienen af te nemen.

Wordt de factuur van de webhosting niet tijdig betaald door de klant, dan komt de verlenging van zijn diensten in het gedrang en kan Storytelling first CV niet verantwoordelijk gesteld worden als bepaalde diensten niet meer worden aangeleverd, zoals de beschikbaarheid van een website of domeinnaam.

Storytelling first CV kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op dat van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief offline te halen, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De klant ziet af van eender welke schadevergoeding en de tijdelijke of definitieve schorsing van de dienstverlening, ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling.

De klant heeft geen enkele toegang tot de webhosting van de website. De webhosting wordt exclusief beheerd door Storytelling first CV.

 

Aanvaarding en aansprakelijkheid

Op straffe van verval moet elke klacht bij aangetekend schrijven en binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen of diensten geschieden. Indien binnen deze termijn geen klacht werd ontvangen, worden de geleverde goederen en diensten geacht volledig en in zijn geheel te zijn aanvaard door de opdrachtgever.

Storytelling first CV is in geen geval verantwoordelijk voor fouten veroorzaakt door software, data of hardware van de opdrachtgever of derden. Tot één maand na de oplevering van de programmatuur zal Storytelling first CV de nodige aanpassing aan de programmatuur aanbrengen die noodzakelijk zijn om compatibiliteit met de in de offerte voorziene browsers te garanderen. De opdrachtgever zal hiertoe zijn redelijke medewerking verlenen.

Storytelling first CV is in geen geval aansprakelijk voor schade toegebracht aan personen of goederen na levering van de goederen en de opdrachtgever zal Storytelling first CV op haar eerste verzoek vrijwaren tegen vorderingen van derden in dit verband. De aansprakelijkheid van Storytelling first CV voor onrechtstreekse of onvoorzienbare schade (m.i.v. gederde winsten en verlies van data) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Betaling

Facturen zijn betaalbaar op het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, heeft Storytelling first CV het recht geleverde diensten aan het einde van iedere maand te factureren.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn de facturen van Storytelling first CV betaalbaar per overschrijving en binnen de 30 dagen aan Storytelling first CV. Bank- andere kosten voortvloeiend uit de betaling van de factuur zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Een factuur kan niet geweigerd worden wegens de niet-vermelding van een intern ordernummer van de opdrachtgever.

Niet-betaling op de vervaldag leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot een intrest op het nog verschuldigde bedrag van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur. Elke begonnen maand geldt daarbij als een volledige maand.

In geval de betaling niet volgt binnen de 15 dagen na het verzenden van een aangetekende herinnering is de opdrachtgever gehouden tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 150 Euro.

In geval van niet-betaling op de vervaldag van één van de facturen houdt Storytelling first CV zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle op dat ogenblik uitgevoerde diensten en geproduceerde goederen en iedere lopende opdracht op te schorten of op te zeggen.

De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur doet alle kortingen toegekend in de niet-betaalde factuur en in alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk vervallen. De opdrachtgever zal de kosten van een aanmaning, inning en vordering (m.i.v. door Storytelling first CV gedragen advocatenkosten) van onbetaalde facturen integraal dragen.

Indien de opdrachtgever de opdracht stopzet of opschort, zal hij Storytelling first CV betalen voor de reeds uitgevoerde diensten en geproduceerde goederen alsook voor de reeds tegenover derden aangegane verbintenissen die niet kosteloos ongedaan kunnen worden gemaakt.

Indien een partij zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt en deze partij in gebreke blijft gedurende twintig (20) werkdagen na de aangetekende ingebrekestelling door de andere partij, zal laatstgenoemde partij de overeenkomst na afloop van voormelde termijn van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling bij aangetekend schrijven kunnen verbreken, onverminderd diens recht voor de bevoegde rechtbank schadevergoeding te eisen voor de opgelopen schade.

Alle betwistingen worden exclusief beslecht door de rechtbanken bevoegd voor de plaats waar Storytelling first CV haar maatschappelijke zetel heeft.